UNFPA
Share
Desktop image

Scroll down

Oglanlar

Hoş geldiň! Näme hakda pikirlenýärsiň? Soňky wagtlarda özüňi duýuşyň nähili? Bu ýer seniň howpsyz giňişligiň we diňe-oglanlar-üçin niýetlenen sahypa, bu ýerde köpsanly ugurlarda – seniň kämilleşýän bedeniň, jynsy gatnaşyklar we kontrasepsiýa, ýaman endikler, infeksiýalar ýa-da dostlaryň, ene-ataň hem-de iň esasy öz-özüň bilen gatnaşyklaryň barada soraglaryňa jogap tapyp bilersiň. Soragyňa jogap tapmasaň, saglyk hünärmenlerinden sora we bize hat ýollasaň, soragyň jogaby barada hökman makala taýýarlarys! 

Find the relevant article.