UNFPA
Share
Desktop image

Scroll down

Gyzlar

Hoş geldiň! Näme hakda pikirlenýärsiň? Soňky wagtlarda özüňi duýuşyň nähili? Bu ýer seniň howpsyz giňişligiň we diňe-gyzlar-üçin niýetlenen sahypa, bu ýerde köpsanly ugurlarda – aýbaşy, seniň bedeniň we teniň, jynsy gatnaşyklar we kontrasepsiýa, ýa-da joralaryň, ene-ataň hem-de iň esasy öz-özüň bilen gatnaşyklaryň barada soraglaryňa jogap tapyp bilersiň. Soragyňa jogap tapmasaň, saglyk hünärmenlerinden sorap bilersin, we bize hat ýollasaň, soragyň jogaby barada hökman makala taýýarlarys!

Find the relevant article.