UNFPA
Share
Desktop image

Aşak geç

Ene-atalar

Ýaşlyk platformasyna hoş geldiňiz! Ene-atalary öz sahypamyzda görýänligimize şat. Ýetginjek jyns we reproduktiw saglygy barada dogry maglumatlary alanda, saglygyna we durmuş ýörelgesine has jogapkärli çemeleşýändigini bilýärdiňizmi? Maglumata we başarnyklara eýe ýetginjeklerde jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlar, şol sanda AIW we meýilleşdirilmedik göwrelilik seýrek gabat gelinýär, we olar zorlukly hem-de zulumly gatnaşyklardan daş durýarlar. Biziň platformamyz diňe faktlara esaslanýan we saglyk hünärmeniniň tassyklan maglumatyny özünde jemleýär. Bu ýerde çagaňyz bilen ösüşi barada, şol sanda sagdynlygy we özüne bolan ynamy barada gürrüňi açmak babatynda hem maglumaty tapyp bilersiňiz.