UNFPA
Share
Desktop image

Aşak geç

Mugallymlar

Ýaşlyk platformasyna hoş geldiňiz! Mugallymlary bu sahypamyzda görýänligimize şat. Reproduktiw saglyk we gender deňligi baradaky sapaklaryňyz üçin goşmaça neşirleri we maglumatlary şu sahypadan tapyp bilersiňiz.
Maglumata we başarnyklara eýe bolan ýetginjeklerde jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlar, şol sanda AIW we meýilleşdirilmedik göwrelilik seýrek gabat gelýär, we olar zorlukly hem-de zulumly gatnaşyklardan daş durýarlar. Reproduktiw saglyk we gender deňligi baradaky bilim meýilnamalary gender esasly zorluklaryň we bullingiň azalmagyna, mekdepleriň howpsyz bolmagyna, ýaşlaryň öz hukuklaryny eýe bolmagyna we gender deňligini öňe sürmäge ýardam berer.