You are here

Deňlik - her bir adamyň öz durmuşyndan we zehininden peýdalanmak üçin deň mümkinçilikleriň bolmagyny üpjün etmekden ybaratdyr. Şeýle-de dünýä iniş şekli, aslynyň niredenligi, nämä ynanýanlygy ýa-da maýyplygy sebäpli hiç kim pes durmuş mümkinçiliklerine mahrum edilmeli däl diýen ynamdyr.

Şükürgeldi Myradow - Milli Gender Ýaşlar wekili we Y-PEER Türkmenistan Ýaşlar Merkeziniň wekili ýaş nesliň arasynda oňyn gender tejribesini öňe sürmekde toplan tejribesini biz bilen paýlaşýar.

Onuň üçin gender deňligi, aýal-gyzlaryň we erkekleriň islegleri, hukuklary, mümkinçilikleri we sesleri deň derejede ykrar edilmegini öz içine alýan platformadyr. Adamlar köplenç "deňligi" iki tarapy deň "terezi" bilen baglanyşdyrýarlar, şol bir wagtyň özünde Şükürgeldi ýokary derejelere we maksatlara ýetmek üçin deňagramlylygy saklaýan "äpet uçar" hökmünde göz öňüne getirýär. Uçaryň bir ganaty beýlekisinden birneme ýokary bolsa, ugur düýbünden üýtgäp, uçaryň ýolagçylary göz öňünde tutan maksadyna ýetip bilmeýärler. Ol XXI asyry - globallaşma döwri hasaplap, ýaş oglan-gyzlaryň gender deňligi we beýleki islendik maglumata erkin girip bilýändikleri üçin diýseň begenýär.

Onuň geljekki binagär bolmak islegi, tejribesini paýlaşmaga we dürli kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek eden deň-duşlarynyň üsti bilen döredi. Şükürgeldi heniz 13 ýaşyndaka UNFPA Türkmenistan tarapyndan goldanýan Milli Ýaşlar Merkezi Y-PEER-de meýletinlige başlamak bagtyna eýe boldy. Bu ýerde ol diňe bir sessiýalarda ýaşlara nädip netijeli maglumat bermegiň tärleri bilen çäklenmän, eýsem özüniň ýerli tejribesini nähili halkara ölçeginde ykrar etdirmegi hem öwrendi.

“Goý isle mekdepdäki mugallymym, köpden bäri tanaýan dostum ýa-da ýaňy tanyşan adamym bolsun, gender deňsizligine sebäpkär adam bolsa, ony duruzmak üçin herekete geçýärin. Gender deňsizliginiň öňüni almak üçin 3 sütün iň ygtybarly ýol diýip pikir edýärin: bilim, hereket, hyjuw. Adamlar hereketiň söz güýjünden has üstündigine ynanýarlar. Men doly ylalaşýaryn! Ýaşlary we her bir ynsany herekete geçirip, gender deňligini ýokarlandyrmak barada çärelere goldaw berip, durmuşa geçirmek juda möhümdir "diýip Şükürgeldi belleýär.

Ejesi we gyz doganyna öý işlerinde kömek etmegiň, ejesi işinde wagty çaga seretmegiň adaty zatdygyna düşünmäge kömek eden Ýaşlar merkezinde gender deňligi kadalary bilen ol ir ýaşdan tanyş boldy. hünärler bilen baglanyşdyrmak ýaly interaktiw we gülkünç çäreleriň üsti bilen (bu bir hiledir we hemişe hünärleriň jynsynyň ýokdugyna öwrülýärdi) ýa-da jyns deňliginiň nirede gazanylandygyny simulirlemek.

Genderi hünärler bilen baglanyşdyrýan interaktiw we gyzykly çäreleriň netijesinde, hünärleriň jynsynyň ýokdugyna göz ýetiren Şükürgeldi ýaly ýaşlar gender deňligi baradaky esasy düýp düşünjäni ýaşlykdan edinmegi bagtly geljege şugla saçýar.

Onuň üçin geljek, erkekleriň we aýallaryň aňynda parahatçylygy döretmegi başarýan dünýämizdir.