You are here

Täzelikler

14 Noýabr 2022
Metbugat beýany
zags_training_asgabat_14-11-2022

UNFPA we USAID bilelikde Türkmenistanda maşgala geňeşini ösdürmek tagallalaryna goşant goşýar

Şu gün UNFPA-nyň Türkmenistandaky bölümi we USAID-iň Dolandyryşy goldamak maksatnamasy Türkmenistanyň raýat hasaba alyş bölümleri (CRO) üçin iki... Dowamy

10 Iýul 2022
Täzelikler
Banner with diverse group of people and a sign above that says "World population day"

8 milliard ilatly dünýä: ýurtlaryň demografiki üýgteşmeleri üstünlikli çözmeginiň 8 usuly

Dünýä ilatynyň 8 milliard belligine ýakynlaşmagy bilen, UNFPA bu sebitdäki ýurtlaryň şahsyýetler, jemgyýetler we ykdysadyýetler üçin bolup biljek... Dowamy

28 Aprel 2022
Täzelikler

UNFPA Türkmenistanda geçiriljek ilat ýazuwy boýunça BMG-nyň ýokary derejeli bilermenleriniň wekiliýetiniň saparyny gurnaýar

Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary derejeli bilermenleriniň wekiliýeti şu hepde Türkmenistan hökümetiniň 2022-nji ýyldaky ilat we ýaşaýyş jaý... Dowamy

22 Fewral 2022
Täzelikler

Etika sosial mediýada-da möhüm

...etika termini “nämäniň dogry, nämäniň ýalňyşdygyny kesgitlemek we tapawutlandyrmak ukyby” ...

15 Fewral 2022
Täzelikler

Reproduktiw hukuklar öz bedeniň barada özbaşdak karar bermek we sagdyn çözgütleri kabul etmek - diýip Reproduktolog gürrüň berýär

Haçan we kim bilen durmuş gurjagyňy, haçan we näçe sany çaga isleýändigiňi karar bermek - seniň reproduktiw hukugyň

14 Fewral 2022
Täzelikler

Keyik Okara JG maşgaladaky zorluklardan ejir çeken zenanlara möhüm goldaw berýär

Ýan ýoldaşyny ýitireninden soň, 36 ýaşly Sülgün gaýyn öýi tarapyndan ene-atasynyň ojagyna gaýdyp barmaga mejbur edildi...

10 Fewral 2022
Täzelikler

Iş berijiler işgärlerini kämil kaka bolmak üçin höweslendirip biljek 7 usuly

Iş we maşgalany deňagramly saklamak hiç kim üçin hem aňsat däl: karýerasyny unudyp, maşgalanyň gündelik öý ideglerine öz gerdenine atyp,... Dowamy

4 Fewral 2022
Täzelikler

Kaka bolmagy öwrenmelimi?

Kaka bolmagy haçan öwrenmeli? Kaka bolmagy nädip öwrenmeli? Nämelerden gaça durmaly?

4 Fewral 2022
Täzelikler

Çagasy bilen ýakyn arabaglanşyk gurýan kaka ýetginjegiň durmuşyna nähili täsir edýär?

Her bir maşgalanyň aýratyn, elmydama üýtgäp durýan bagt açary bar. Ýöne ideg we üns bolmadyk ýerde hiç bir taryhda...

29 Noýabr 2021
Täzelikler

Gender deňligi – bagtyýar geljegiň miwesi

Deňlik - her bir adamyň öz durmuşyndan we zehininden peýdalanmak üçin deň mümkinçilikleriň bolmagyny üpjün etmekden ybaratdyr. Şeýle-de dünýä iniş şekli, aslynyň niredenligi, nämä ynanýanlygy ýa-da... Dowamy

Pages