You are here

Täze beýanlar

2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek boýunça - esasy maglumatlar

Fact Sheet

2022-nji ýylda Türkmenistan ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek boýunça esasy maglumatlar

Doly syn

Türkmenistandaky UNFPA-nyň 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyklary we öňde goýan maksatlary

Neşirler

Türkmenistandaky UNFPA-nyň 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyklary we öňde goýan maksatlary 

Doly syn

Erkek kişi maşgalany meýilleşdirmek barada näme bilmeli? (TM | RU)

Neşirler

Mümkinçilige göra däl-de, islenilen saýlawa göra - bu neşirde Maşgalany meýilleşdirmekde erkek kişiniň bilmeli zatlary düşündirilýär.

Doly syn

Erkek kişi prezerwatiwler barada näme bilmeli? (TM | RU)

Neşirler

Bu neşir "Erkek kişi Maşgalany Meýilleşdirmek barada näme bilmeli?" bir bölümi bolup, jynsy gatnaşykda gorag ulanmagyň peýdalaryny düşündirýär. 

Doly syn

Erkek kişi önelgesizlik barada näme bilmeli? (TM | RU)

Neşirler

Önelgesizlik erkeklere-de, zenanlara-da täsir edip biler - bu neşirde erkekleriň önelgesizlik barada bilmeli zatlary gürrüň berilýär. 

Doly syn

erkeklerhem

Erkek kişi göwrelilik barada näme bilmeli? (TM | RU)

Neşirler

Her çatynja haçan we näçe sany çagasynyň boljagy barada özbaşdak karar bermäge haklydyr - bu neşir erkegiň Göwrelilik barada näme bilmelidigini düşündirýär.

Doly syn

Erkek kişi jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller barada näme bilmeli? (TM | RU)

Neşirler

Bu neşirde erkegiň jynsy gatnaşyk ýa-da jynsy ýollary arkaly geçýän keselleri barada bilmeli zatlary düşündirilýär.

Doly syn

Yashlyk

Ýaşaýyş durmuş esaslary

Neşirler

Ýokary we umumybilim berýän mekdepler üçin okuw-usuly gollanmasy

Doly syn