You are here

Üns beriň! Şu makalada beýan edilýän maglumatlar diňe makalanyň ýerleşdirilen wagty güýjüni saklaýar. Maglumatlar wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler. 

Sinopharm derman kärhanasy tarapyndan öndürilen Hytaýyň “Vero Cell” (doly ady - "SARS-CoV-2 sanjym"), COVID-19 ýaýramagynyň öňüni almak üçin Türkmenistana getirilen dört sanjymyň biridir.

Beýlekilerden nähili tapawutlanýar?

Sanjym täsirlimi?

Möhüm! Waksina netijeliliginiň iň pes derejesi 60%. Waksinanyň täsiri 60% ýa-da ondanam ýokary bolsa, önümçilige başlaýar.

“Vero Cell” sanjymy 80% täsirli. Vagny, hytaý sanjymy diýseň täsirli.

Waksina nähili işleýär?

“Vero Cell” sanjymy hereketsiz (öldürilen) sanjymdyr. Onuň üçin COVID-19 sebäp bolýan SARS-CoV-2 wirusy laboratoriýada ösdürilip ýetişdirildi: gowşadyldy we köpelmek ukyby ýitirildi, soň ýylylyk bejergisini ulanyp ýa-da başga usul bilen "öldürildi" - hereketsizlendirildi.

Şeýle-de bolsa, wirusly beloklar adam immun ulgamy tarapyndan henizem tanalýar we jogap hereketi çagyrýar.

Bu tehnologiýany ulanmak bilen, wiruslara garşy sanjymlar taýýarlandy. Mysal çin: poliomiýelite, dümewe we bakteriýalara garşy: tif, holera, gyrgyn, üsgülewük, gemofil ýokanjy.

Möhüm! Işlemedik wirus köpelmäge ukyply däldir. Diýmek, sanjymdan kesellemek MÜMKIN DÄLDIR!

Sanjym kim üçin?

“Vero Cell” 18 ýaşdan uly sagdyn adamlar üçin maslahat berilýär. Beýleki ýokançlyklara garşy sanjymlarda bolşy ýaly, “Vero Cell” COVID-19 sanjymyndan öň bedeniň immun ýüküni azaltmaly:

  • Alkogol içmäň
  • Çilim çekmäň
  • Agyr iýmitleri iýmäň: ýagly, gowrulan, goşundyly
  • Bedeni agyr fiziki zähmet bilen ýüklemäň (okuw ýa-da iş)
  • Stresi aýyrmaga synanyşyň

Möhüm! Islendik sanjym diňe ýiti ýokanç keselden doly gutulandan soň berilýär (gutulmakdan azyndan 2 hepde soň).

Sanjymlama geçirilýär?

“Vero Cell” sanjymy, 21 gün aralyklar bilen, iki gezek myşsanyň içine sanjylýar.

Sanjymdan soň 15-30 minut lukmançylyk merkezinde bolmak maslahat berilýär - ýiti allergiki täsirler ýüze çyksa, lukmançylyk işgärleri derrew size kömek edip bilerler. “Vero Cell” -iň birinji dozasyndan soň alamatlar ýüze çyksa, ikinji doza alynmaly däl!

Immunitet haçan peýda bolýar? Haçana çenli?

Gözleglere görä, sanjymyň ikinji dozasyndan 14 gün soň immunitet kemala gelýär. Işläp düzüjiler immunitetiň bir ýyl ýa-da ondanam köp dowam edýändigini habar berýärler.

Täsirleri näme?

Iň ýaýran ýaramaz täsirleri sanjym edilýän ýerdäki agyry, kelle agyry, ýadawlyk, myşsa agyrylary, umumy energiýasyzlyk, gyzzyrma, bogun agyrylary we ýürek bulanma.

Gusmak we içgeçme, işdäň peselmegi, baş aýlanmagy, derlemek, garyn agyrylary we dökülmeler hem bolup biler, ýöne bu reaksiýalar az bolýar.

Möhüm! Sanjyma görkezmelerde beýan edilmedik reaksiýaňyz bar bolsa, gyssagly sanjym edilen ýere ýüz tutuň.

Waksina nähili saklanýar?

“Vero Cell” +2-den +8-a çenli derejede saklanýar, bu bolsa köp sebitlerde daşamak we saklamak üçin mümkinçilik döredýär. Immunizasiýa kampaniýalary üçin sanjymlary satyn alýan dünýäniň 40 ýurdy tarapyndan eýýäm baha berildi.

Jemleýiji

COVID-19 sanjymy, beýleki ýokançlyklarda bolşy ýaly, ilkinji nobatda şahsy goragy döretmekdir. Her kim koronawirus ýokançlygyndan, garaşylmadyk täsirlerinden, köp sanly kynçylyklardan we uzak dikeldiş döwründen goralmalydyr.

Ýöne özümize sanjym etmek bilen jemgyýetiň köpçülikleýin immunitetini kem-kemden döretmegimiz we kesel bolmazdan ýa-da wirusy ýaýratmazdan, haýsydyr bir sebäbe görä sanjym edip bolmaýanlary goramagymyz möhümdir..