You are here

Erkek kişileriň aglabasy meýilleşdirilmedik göwreliligiň öňüni almak işiniň hut zenanlaryň işi bolup durýändygy barasyndaky berk ynanýan pikire eýýerýärler. Emma bu ýerde üns berilmeli hakykat taraplaryň ikisiniň hem, ýagny erkek kişileriň we zenanlaryň bu meselä degişlilikde deň derejede jogapkärçilikli garamagyndadyr. Bu neşir erkegiň göwrelilik barada näme bilmelidigini düşündirýär.

UNFPA "Erkek kişi Maşgalany Meýilleşdirmek barada näme bilmeli?" atly maşgalany meýilleşdirmek, göwrelilik, önelgesizlik, gorag serişdeleri we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller, şol sanda AIW barada neşirler seriýasyny taýýarlady. 

Türkmen we Rus dillerindäki neşirleriň seriýalary şu aşakdakylardan ybarat: