You are here

Türkmenistanda UNFPA zenanlaryň, gyzlaryň, erkekleriň we ýaşlaryň, esasanam ejiz toparlaryň sagdyn durmuşa, deň mümkinçiliklere we erkin saýlaw hukuklaryny durmuşa geçirmegi üçin hökümet bilen 30 ýyldan gowrak hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.

UNFPA-nyň 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyklary we öňde goýan maksatlary barada giňişleýin şu neşirden giňişleýin öwrenip bilersiňiz. Neşirde 2030-njy ýyla çenli öňde goýulanlary durmuşa geçirmek we durnukly ösüşi gazanmak üçin ähli gyzlaryň hukuklaryny we saýlawlaryny üpjün etmek baradaky tagallalarymyzy çaltlaşdyrmagyň möhümdigini Merýemiň hekaýasynyň üsti bilen gürrüň berilýär.