You are here

Biziň her birimiziň ýaşamaga, şahsy durmuşyň goraglylygyna, gaçybatalga, işlemäge, bilim almaga, jemgyýetçilik hyzmatlaryndan peýdalanmaga, öz bedeni we saglygy barada erkin karara gelmäge, nikalaşmaga we razylykda maşgala gurmaga, pikir, din, garaýyş erkanalygyna we ýene ençemesine bolan hukuklarymyz bar.

Durmuşda näme edip ýa etmeýänligimize garamazdan bu hukuklar elimizden alnyp bilinmez. Biz dünýä inenimizden ömrümiziň ahyryna çenli olardan lezzet alýarys.

Her ýylyň 10-njy Dekabrynda Halkara Adam Hukuklaryň Güni bellenýär, bu ýylda bellenýän günüň slogany hem "Hemmämiz Adam, Hemmämiz Deň". Geliň bu baradaky bilimimizi töweregimizdäki adamlar bilen paýlaşalyň we elmydama dürliligimize garamazdan biziň ählimiziň deňhukuklygymyzy ýatlap duralyň.