You are here

Ýaşamak üçin iýmitlenmek gerek. Kesel wagtynda dogry iýmek aýratyn möhümdir. Iýmit derman bolmasa-da, dikeldiş wagtyna ep-esli derejede täsir edip biler.

Aşgazan-içege keselleriniň agyrlaşýan döwründe berk berhiz saklamaly, agyr iýmitleri aýyrmaly.

Ýöne COVID-19, dümew ýa-da ýiti ýokanç keselleri bilen keselläniňizde menýu nämäni goşmaly?

 

Esasy düzgün: berhizi berjaý ediň

Diňe iýýän zadyňyz däl, ony nädip we haçan iýeniňizem möhümdir. Şonuň üçin sagdyn ýa-da näsagdygyňyza garamazdan, size berhiz gerek:

1. Iň gowusy, günde 5 nahar iýmeli: ertirlik, guşlyk, günortanlyk, öýlän guşlyk we agşamlyk. Iýmitler sizi aç goýmaz we esasy nahar wagtynda artykmaç iýmersiňiz.

2. Iýmit kabul edilýän wagtlar şol bir wagtda bolmaly. Şeýlelik bilen bedeniňiz belli bir ritme öwrenişer we belli bir wagtda iýmit siňdirmek üçin energiýa gerek boljakdygyna öňünden taýýarlanar.

3. Iýmit siňdiriş derejesine görä paýlaň. Miwe, kartoşka, peýnir, hoz, pomidor, tüwi, garpyz, makaron, baklag, et, şeker, gara şokolad ýaly önümler beden tarapyndan uzak wagtlap siňýär. Şonuň üçin ertirlik ýa-da günortanlyk üçin iň gowy sarp edilýär. Agşamlyk nahary üçin bolsa ýeňil, çalt siňdirilýän önümlere artykmaçlyk bermek has gowudyr: tworog, kefir, gatyk, bugly gök önümler, otlar, guradylan miweler bilen süle, bişirilen towuk göwsi we ş.m.

4. Günüň dowamynda ýeterlik suwuklyk içiň. Hawa, eşiden şol bir 2 litr suwuňyz. (Maslahat: ertirlik naharyndan öň 400 ml suw içip bilersiňiz - bu, birinjiden, aşgazan-içege ulgamyny "oýandyrar", ikinjiden, bir gije ukudan soň suw deňagramlygyny sazlar, üçünjiden, günüň galan böleginde diňe 1,5 litr suw içäýmeli bolar). 

 

Ýiti ýokanç keseller bilen kesellemezlik üçin näme iýmeli?

Wirus ýokançlygynyň ýaýraýan möwsüminde - ýazda we tomusda, şeýle hem islendik ýiti ýokanç keseliň ýüze çykan halatynda dogry saýlanan iýmit kesel töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär.

Möhüm! SARS we COVID-19-dan 100% gorajak ähliumumy önüm ýok. IŇ GOWY GORAG USULY SANJYMDYR! Dogry iýmitlenmek, ýeterlik mukdarda witaminler we gowy iýmitlenmek kyn döwürde immuniteti goldap biler.

Munuň üçin A, C witaminleri, sink we kalsiý bolan önümlere ähmiýet bermeli:

 • pyrtykal, mandarin
 • alma
 • kiwi
 • süýji burç
 • kelem
 • ukrop, petruşka, ýaşyl sogan
 • şugundyr
 • az ýagly süýt we fermentlenen süýt önümleri (tworog, gaýmak, süýt, kefir, gatyk)
 • gaty peýnir
 • gaýnadylan balyk
 • göle eti
 • towuk
 • gaýmak bilen kişmiş, guradylan erik ýa-da käşir
 • ösümlik ýaglary (zeýtun, zygyr, günebakar)
 • kaşa

Bu iýmitler gaty köp energiýa talap etmeýär - bedeni güýçlendirýär we immunitet ulgamyny goldaýar.

Wiruslar aşgar gurşawyna gowy çydamly däldirler, şonuň üçin mineral suwy, täze miweleri we gök önümleri, iýmişleri we ösümlikleri iýmit berhizine goşmak wajypdyr.

Ýiti ýokanç keseli bilen kesellän bolsam näme iýmeli?

Ýiti ýokanç keseli ýa-da COVID-19 keseli wagtynda beden ýeterlik mukdarda witaminler we ýokumly maddalar almaly. Şonuň üçin iýilýän miweleriň we gök önümleriň mukdaryny köpeltmeli.

Möhüm! Iýmitlenmek arkaly witamin ýetmezçiliginiň öwezini dolmak hemişe mümkin däl. Köp önüm ýyladyşhanalarda ösdürilip ýetişdirilýär we gündelik zerur witaminleri öz içine almaýar. Şonuň üçin gandaky witaminleriň düzümi üçin barlag tabşyrmak we lukman bilen bilelikde iýmit goşundylaryny saýlamak wajypdyr.

Kesel wagtynda hem öňüni almak üçin maslahat berilýän önümleri iýmeli: pyrtykal, mandarin, alma, kiwi, süýji burç, kelem, ukrop, petruşka, ýaşyl sogan, şugundyr, az ýagly süýt we fermentlenen süýt önümleri (tworog, gaýmak, süýt, kefir, gatyk), gaty peýnir, gaýnadylan balyk, göle eti, towuk, gaýmak bilen kişmiş, guradylan erik ýa-da käşir, ösümlik ýaglary (zeýtun, zygyr, günebakar) kaşa, mineral suwlar. 

 

Emma iki tapawut bar:

• Günde azyndan 4-5 gezek bir wagtyň özünde ownuk böleklerde iýiň. Keselden ejizlän beden, az bölegini siňdirmek üçin köp energiýa sarp etmeli däl. Özüňizi aç we ejiz duýmarsyňyz, sebäbi nahar ýygy-ýygydan bolar - her 2-2,5 sagatdan.

• Iýmit ýagly bolmaly däldir. Köp ýag bilen gowrulan, agyr iýmitleri siňdirmek üçin gaty köp energiýa gerek. Beden energiýany bu keseliň garşysyna ulansa has. gowy.

Şeýle hem sarp edilýän suwuň mukdaryny köpeltmek has gowudyr - günde 2 litr ýerine 3 içiň!

Maslahat: 1 litr çüýşeli suwy ýanyňyzda gapagy açyk goýuň. Ähli suwy nädip içýändigiňizi özüňizem duýmarsyňyz. Doldurmagy ýatdan çykarmaň - günde üç çüýşäni içmeli!

Şeýle hem kompot, miwe içgisi, ýuwan çaý, mineral suw (biraz gazlandyrylan) içip bilersiňiz. ÝÖNE KOFE BOLANOK!

 

Kesel wagtynda näme iýmek bolmaýar?

Kesel döwründe siňdirmegi agyr düşýän ähli zady menýudan aýyrmaly. Bedeniň zäherlenmegine getirip biler ýa-da allergiýa sebäp bolup biler (bedeniň hem muňa garşy göreşmäge güýji ýok!):

 • holesterini köp bolan gowrulan iýmitler
 • ysly goşundylar
 • ak kelem
 • gaty derili miweler
 • üzüm
 • noýba, nohut
 • konditer önümleri we süýjüler (şeker, kökeler, süýji, şokolad, bal)
 • alkogolly içgiler
 • konserwirlenen iýmitler
 • kofe, kakao
 • ýokary gazly mineral suw
 • çörek
 • şöhlat
 • fast-fud

Alkogol bejermeýär!

Alkogolly içgiler hiç zady bejermeýär. Islendik alkogol bedendäki suwuklygyň ýok edilmegine sebäp bolýar - beden zäheri islendik usul bilen aýyrmaga synanyşýar: der, peşew we ş.m. Ýiti ýokanç keseli we COVID-19 döwründe beden eýýäm suwuklyk ýetmezçiligini başdan geçirýär, esasanam näsagda gyzzyrma bar. Bularyň hemmesi suwsuzlyga getirýär we suwsuz bedeniň dikelmegi üçin has köp wagt gerek.

 

Keselden soň nädip iýmitlenmeli?

Her bir adam bu keselden başgaça ejir çekýär we dürli günlerde sagalýar. Şonuň üçin diyetadan ýuwaş-ýuwaşdan adaty diyeta geçmek has gowudyr. Hakykatdanam, ARVI alamatlary ýok bolansoň, bedeniň doly sagalmagy üçin ýene 5-10 gün gerek. Bu wagt beden henizem gowşak.

 

Jemleýiji

Dümewden we COVID-19-dan iň gowy gorag sanjym, arassaçylyk we agyz-burun örtügini ​​geýmekdir.

Dogry iýmitlenmek diňe bir keseli ýeňilleşdirmek bilen çäklenmän, durmuşyň hilini hem ýokarlandyrýan goldaw çäresidir. Galyberse-de, dogry iýmek, bedene zyýansyz netijeleri döretmejek lezzetli iýmitlenmekdir.