You are here

Esasy wakalaryň kalendary

Öňki wakalar

25 Noýabr 2021 - 10 Dekabr 2021

Turkmenistan

Ýaşlar söhbetdeşligi: Hukuk, Deňlik we Inklýuziýa barada

Hem gündelik durmuşda, hem sosial mediýada gürrüňlerimiz alyşýan we düşünjelerimiz gabat gelýän dost-ýarlarmyzy sylamak gaty aňsat. 

Emma bizden tapawutlanýan kişini sylamagy we onuñ mertebesine hormat goýmagy kyn görýäris.d Bize garanyňda üýtgeşik görünýän, pikirlenýän, ýaşaýan, duýýan, hereket edýän we biziň adaty hasaplaýan zatlarymyzdan tapawutly bolanlara nähili garaýarys?

 

Giňişleýin

1 Oktýabr 2021 - 1 Oktýabr 2021

Global

“Söýgi durmuşyň iň uly sowgady”

Türkmen suratkeşi Möjek Çaryýew bilen söhbetdeşlik

 

1nji Oktýabrda - Ýaşulularyñ Halkara Gununde UNFPA ýaş esasyndaky diskriminasiýa garşy göreşmegiñ we gartaşan adamlar babatdaky stereotipleri ýok etmegiñ ýollaryny gozleýär.

Giňişleýin

9 Awgust 2021 - 11 Awgust 2021

Online

"Parahatçylyk, ynam, ýaşlar — ýetginjekleriň we ýaşlaryň mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmegiň ugrunda" onlaýn seminar

UNFPA Halkara ýaşlar güni mynasybetli "Parahatçylyk, ynam, ýaşlar — ýetginjekleriň we ýaşlaryň mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmegiň ugrunda" atly onlaýn seminaryny geçirýär.

UNFPA проводит онлайн-семинар, посвященный Международному дню молодежи "Мир, доверие, молодежь - На пути к полной реализации потенциала подростков и молодежи".

Sene: 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 9-11 aralygy. / Даты: 9-11августа 2021 г.
 

Hasaba durmak üçin / Зарегистрироваться: https://forms.gle/EPbSriA5Mp3LnZoy5

Giňişleýin

Pages