You are here

Maşgalany meýilleşdirmek bilen bagly meseleler diňe bir zenanlary däl, eýsem olaryň durmuş ýoldaşlary hasaplanýan erkek kişileriň hem aladasy bolup durmaly. Maşgalany meýilleşdirmek- bu adam hukuklarynyň esasylarynyň biri bolmak bilen haçan çagaly bolmak we näçe çaga edinmek barasynda erkin we jogapkärçilikli karar almaga, şeýle hem bu hukukdan peýdalanmak üçin gerek bolan maglumata eýe bolmaga we hyzmatlardan peýdalanmaga bolan hukugydyr. Sada sözler bilen aýdanymyzda “Çaga mümkinçilige göra däl-de, islenilen saýlawa göra bolmaly

UNFPA "Erkek kişi Maşgalany Meýilleşdirmek barada näme bilmeli?" atly maşgalany meýilleşdirmek, göwrelilik, önelgesizlik, gorag serişdeleri we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller, şol sanda AIW barada neşirler seriýasyny taýýarlady. 

Türkmen we Rus dillerindäki neşirleriň seriýalary şu aşakdakylardan ybarat: