You are here

Jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller (JGGK) jynsy gatnaşyk arkaly adam bedeni tarapyndan işlenilip çykarylýan döl, wlagalişşe suwuklyklary, gan ýaly suwuklyklar arkaly, ýa-da kesel ýokuşan (infisirlenen) derä ýanaşmak arkaly bir adamdan başga bir adama geçip bilýän infeksiýalardyr.

UNFPA "Erkek kişi Maşgalany Meýilleşdirmek barada näme bilmeli?" atly maşgalany meýilleşdirmek, göwrelilik, önelgesizlik, gorag serişdeleri we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller, şol sanda AIW barada neşirler seriýasyny taýýarlady. 

Türkmen we Rus dillerindäki neşirleriň seriýalary şu aşakdakylardan ybarat: