You are here

Täzelikler

27 Noýabr 2021
Täzelikler

Joralar bilen söhbetdeşlik

1) Zenanlaryň we gyzlaryň saglygy baradaky taslama başlamaga näme itergi berdi? Özümiz hem ýetginjek gyzlar bolup göremizsoň, oňaýsyz görünýän soraglarymyza jogap tapmagyň nähili kyndygyna göz... Dowamy

20 Noýabr 2021
Täzelikler

"Sesimiň kimdir biri ýa-da tutuş jemgyýet üçin möhümdigine diýseň buýsanýaryn."

Men Gülendam, bu meniň hekaýam. Her bir çaga özboluşly dünýä inýär. Tebigatdan berlen ukyplar we gözellik birleşip dürli-dürli ajaýyp janlylary emele getirýär. Meniň aýratynlygym bolsa -  owadan... Dowamy

19 Oktýabr 2021
Täzelikler

Erkekler we reproduktiw saglyk: gorag ulanyň, yzygiderli barlagdan geçip duruň, zenanlaryň hukuklaryna we saýlawyna hormat goýuň

Lukman Aýjemal Durdyýewa bilen geçiren söhbetdeşligimizde maşgalany meýilleşdirmekdäki erkekleriň orny barada gürrüň etdik.

19 Oktýabr 2021
Täzelikler

Maşgalaňa ýakyn kaka, görelde we çagaň üçin dost bol – psiholog bilen söhbetdeşlik

UNFPA-nyň hasabatyna laýyklykda, çagalary bilen ýakyn arabaglanyşyk gurýan kakalaryň ömri uzaýar, olar bedeni we ruhy taýdan has sagat...

19 Oktýabr 2021
Täzelikler

Garagum etrabynyň durmuş işi boýunça hünärmeni gender deňligi baradaky garaýyşlary bilen paýlaşdy – Süleýman bilen söhbetdeşlik

Konserwatiw maşgalada önüp-ösen Süleýman gender deňlik üçin görelde boljakdygyny wada berýär.

24 Noýabr 2020
Täzelikler

UNFPA gender deňligini öňe sürmäge we zenanlara garşy zorlugyň öňüni almaga erkeklere goşant goşmaga çagyrýan #ErkeklerHem kampaniýasyny başlady

UNFPA zenanlara we gyzlara garşy zorluklar bilen göreşmäge çagyrýar 16 Gün Işjeňlik hereketine goşant hökmünde #ErkeklerHem kampaniýasyna başlady

1 Iýul 2020
Täzelikler

Zenanlaryň we gyzlaryň ähmiýetini we jemgyýetdäki orunlaryny öňe sürmek

Dunýä  Ilatynyň 2020-nji ýyldaky Maglumatyna laýyklykda, dünýäde her ýylyň dowamynda millionlarça gyzlar öz maşgalalarynyň, dost-ýarlarynyň...

Pages